Frontlijn‍sturing

Frontlijnsturing

Deze website gaat over ervaringen met projecten in de frontlijn. Want wat is frontlijnsturing? Wat is uitvoeren? Dat is nog niet zo gemakkelijk. Het is daarom een open website: uitwisseling van ervaringen zodat eenieder er iets mee kan doen.

Wat is frontlijnsturing?

Hartman en Tops introduceerden in 2005 het begrip ‘frontlijnsturing’ in gemeentenland. In hun publicatie uit 2005 zeggen zij:

‘Alles draait om actie. Dat nemen we als uitgangspunt. Deze publicatie gaat over concreet gedrag op de publieke werkvloer en de organisatie daaromheen. Over ‘uitvoeren’. Over activiteiten van overheidsfunctionarissen in wat we ‘de frontlijn’ van de grote stad zullen gaan noemen – vooral op het terrein van veiligheid en leefbaarheid. En zij gaat over het organiserende vermogen om die uitvoering ook kwaliteitsvol te bewerkstelligen en te sturen.

 Uitvoering heeft een eigen dynamiek: het is een activiteit die ‘doorleefd’ moet worden en die steeds intelligent ‘inspelen’ op voorliggende situaties vereist. Dat geldt in sterke mate voor de situaties die we hier omschrijven als de  ‘frontlijn’ van de grote stad: daar waar de complexe en veelkoppige problematiek van de moderne stad aan de oppervlakte komt en een bijna voortdurende strijd geleverd wordt om de kwaliteit van het stedelijke leven.

Frontlijnsturing verwijst naar het vermogen van politieke en ambtelijke leiders  om op de publieke werkvloer van de grote stad effectieve uitvoeringsactiviteiten tot ontwikkeling te brengen.

Beleidssturing is niet hetzelfde als frontlijnsturing; in het eerste staan politieke en beleidsmatige doelstellingen centraal, in de tweede ‘het werk zelf’ op de publieke werkvloer in de frontlijn.

Beleidssturing en frontlijnsturing hebben elkaar op een bepaalde manier nodig, maar er kunnen ook gemakkelijk onproductieve spanningen tussen ontstaan.’

Projecten

Bij ons bekende projecten kunnen hier kort beschreven worden met links.

Frontlijnsturing in Enschede

Pucciniflat in Tilburg

Leiderschap bij frontlijners

Belangstelling en betrokkenheid, steunen in taakuitvoering,aanwezigheid in de werksituatie. Leidinggevenden gaan de dilemmma’s kennen waar frontlijners zich voor gesteld zien. En geven support, bewaken de professionele ruimte. Frontlijnwerk vraagt om investeren in je mensen.Bij frontlijnsturing heb je het over sturingsprincipes die ervan uitgaan dat frontlijnwerkers het cruciale verschil maken en daarbij maximaal ondersteund moeten worden in hun werk dat complex, onvoorspelbaar en soms onvoorstelbaar is. Dat vraagt dat de organisatie er omheen op orde is, maar ook dat het men zich gesteund voelt. Leidinggeven aan frontlijners is ingewikkeld. Overzicht houden, resultaten bewaken en regels stellen. In verbinding gaan staan met het frontlijnwerk,vertrouwen hebben in de frontlijners als professional. Het vraagt om een continue dialoog met andere werelden.

Leidinggeven bij frontlijners is direct zien waar steun nodig is in een praktische situatie. Maar hoe weet je dat? Hoe doorgrond je die situaties, hoe weet je wat wijsheid is? Hoe zorg je ervoor dat je mensen voluit kunnen gaan, op de toppen van hun vermogen tot hun recht komen? En steeds maar weer het besef: het werk, het complexe operationele werk in de frontlijn is leidend. Tegen alle institutionele druk in.

Vitale coalities

De theorie van vitale coalities geeft hiervoor drie elementen: er is een erkend probleem, er is een Everyday Maker (de fronlijner die zegt: ‘ik ben hiervan en als je aan dit project komt, kom je aan mij)en er is ruggensteun van een bestuurder. Door die ruggensteun kan zo nodig door institutionele logica’s heen gebroken worden.

Leerwerkplaatsen

Sturen in de frontlijn is voortdurend pionieren. Vanzelfsprekendheden en routines loslaten. Tegelijkertijd verbinding maken met de instituties die hun productiviteit aan die routines ontlenen. Het is een publieke professionaliteit die wel eens het verschil kan maken voor wat het openbaar bestuur kan bereiken. Voldoende reden voor ons om het vak verder te verdiepen. Publiek Domein ontwikkelt samen met de Academie voor Toegewijde Uitvoering een aantal actiegerichte leerwerkplaatsen. Op locaties in de frontlijn, zoals bij SEW in Tilburg, organiseren we ontmoetingen voor frontlijners en leidinggevenden. Voortbouwend op concrete praktijk van de deelnemers sleutelen we aan de procesinzichten, onderzoeken we interventies, bieden we frontlijners en leidinggevenden reflecties en kennis over wat de situatie nodig heeft.We combineren onze ervaringen in de praktijk van frontlijn en leidinggeven met onze ervaring als begeleider en coach van professionals in het publieke domein. Wilt u meer weten, of wilt u mee werken aan de ontwikkeling van deze leerwerkplaatsen, dan nodigen we u van harte uit contact op te nemen met Publiek Domein utrecht@publiekdomein.nl of de Academie voor Toegewijde Uitvoering info@toegewijdeuitvoering.nl